Thời hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 08.09.2019
Các hồ sơ nộp sau thời hạn sẽ được lưu lại cho đợt sau